Huishoudelijk reglement

Amateurs Borgerhoutse Badminton Club

Huishoudelijk reglement

goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 6 mei 2015

Doel

 • De voornaamste doelstelling der vereniging is het beoefenen van de badmintonsport.
 • De clubactiviteiten kunnen zich echter uitbreiden tot andere sporttakken en zelfs buiten het terrein der sport. Dit echter enkel ten tijdelijke titel (bv. Deelname vijfkamp, vriendschappelijke wedstrijden in andere sporttakken)

Het lidmaatschap

 • De vereniging bestaat uit jeugdspelers, recreanten en competitiespelers zoals bepaald in de reglementen van Badminton Vlaanderen.
 • Het seizoen start half augustus en eindigt op 31 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor aanvragen tot aansluiting te weigeren en aangesloten leden om grondige redenen hun ontslag uit de club te geven. Deze beslissingen moeten in het bestuur een 2/3 meerderheid bekomen hebben. De lidgelden van het lopend speeljaar zijn niet terugvorderbaar.
 • De aansluiting geschiedt voor een gans seizoen via betaling van het lidgeld. Het lidmaatschap is van beperkte duur en moet jaarlijks vernieuwd worden.
 • Het lidgeld is vastgesteld op 70,00 € per speeljaar. Dit bedrag zal jaarlijks door het bestuur herzien worden en eventueel aangepast worden. De betaling van het lidgeld moet gebeuren voor eind september. Leden jonger dan 18 jaar betalen maximaal 60% van het jaarlijks bedrag. Door zijn aansluiting aan te vragen, verbindt het lid zich er toe minstens 1 jaar lidgeld te betalen.
 • Spelers die in de loop van het seizoen pas lid worden, betalen een aangepast lidgeld bepaald door het bestuur. Zij worden pas ingeschreven bij Badminton Vlaanderen wanneer het lidgeld daadwerkelijk betaald is.
 • Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij Badminton Vlaanderen.
 • De minimum leeftijd om als lid tot de vereniging toegelaten te worden is 16 jaar. Uitzondering hierop is de training op zondag waar leden kunnen komen spelen met hun kinderen, de minimum leeftijd voor deze speelmomenten is 10 jaar. Voor leden onder de 18 jaar zal aan de ouders een schriftelijke toelating gevraagd worden. Het is wenselijk dat deze jongeren begeleid worden. Het bestuur kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden buiten de normale trainingsuren en officiële ontmoetingen.
 • Kandidaat-leden dienen zich aan te melden bij een bestuurslid en kunnen 1 maal op proef spelen voor de som van 5,00 €.
 • Spelers die tot een andere vereniging behoren die is aangesloten bij Badminton Vlaanderen kunnen door aangesloten leden uitgenodigd worden op de trainingsavonden. Zij zullen echter een vergoeding van 5,00 € per trainingsavond moeten betalen en geen voorrang krijgen voor wat het aantal speelbeurten betreft.
 • Steunende leden worden tot de vereniging toegelaten tegen betaling van minstens het lidgeld Badminton Vlaanderen voor het statuut recreant. Zij hebben echter geen stemrecht en zijn niet verkiesbaar tot een bestuursfunctie.
 • Ledengegevens worden opgenomen in een clubledenlijst en alle dito persoonsgegevens (telefoon, mail, adres, …) worden omwille van de privacy enkel in clubverband gebruikt. Persoonsgegevens worden NIET aan derden doorgegeven. (uitzonderingen hierop zijn Badminton Vlaanderen en AVVV) Persoonsgegevens zullen nooit doorgegeven worden voor marketing- of andere publicitaire doeleinden.

Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 • Bij toetreding als lid krijgen de leden een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
 • Leden kunnen deelnemen aan vrije speelmomenten, tornooien en competitiewedstrijden, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 • Leden hebben vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 • Leden kunnen onbeperkt komen spelen op alle trainingsmomenten.
 • Leden kunnen voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur indienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 • Leden moeten het bestuur in kennis stellen van de verandering van hun adres.
 • Leden moeten het lidgeld tijdig betalen.
 • Leden moeten de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door Badminton Vlaanderen en AVVV naleven.
 • De vereniging stelt ten minste 4 volledig uitgeruste terreinen ter beschikking van de leden. De kledij en de rackets zijn persoonlijk eigendom van de leden, zolang zij niet globaal door de vereniging aangekocht worden.
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap gaat het lid akkoord dat de Amateurs BC foto’s, video’s, … kan gebruiken en publiceren op de website en op sociale media.
 • De persoonsgegevens die men bezorgt dienen noodzakelijkerwijs verwerkt te worden overeenkomstig artikel 5c van de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de Wet van 11 november 1998 (ook de Wet op de privacy genoemd). Elk lid heeft het recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking  hebben. Men kan zich daarvoor wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking van de verenigingsgegevens, de secretaris.
 • Leden zijn pas stemgerechtigd in het speeljaar volgend op het jaar van aansluiting

Gedragscode

 • De beslissing van de scheidsrechter wordt steeds geaccepteerd.
 • Agressie en geweld, zowel verbaal als fysiek, worden vermeden. Men probeert steeds de zelfbeheersing te behouden.
 • Spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, supporters of ouders worden niet beledigd. Niet op het veld en niet ernaast.
 • Kleedkamers en sportzaal worden netjes achtergelaten.
 • Op drukke momenten, als er spelers zitten te wachten, moet er dubbel gespeeld worden.
 • Na elke match (of het equivalent daarvan) wordt het veld vrijgegeven voor wachtende spelers.
 • Er moet gespeeld worden in sportkledij.
 • Competitiespelers spelen in clubkledij.
 • Men zet zich in om het spel zo goed mogelijk te spelen en om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
 • Ook op training zet men zich in en accepteert men beslissingen van de trainer.
 • Men moedigt elkaar aan i.p.v. te bekritiseren.
 • Men gebruikt geen drugs en men gebruikt geen alcohol voor een wedstrijd of training.
 • Trainers, coaches, bestuursleden en ouders hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. De eerste 3 zijn tevens het uithangbord van de club.
 • Problemen of klachten worden met het bestuur besproken.

Bestuur

 • Het bestuur der vereniging is samengesteld uit:
  • een voorzitter
  • een secretaris
  • een penningmeester
  • een competitieverantwoordelijke
  • 1 of meerdere raadsleden
 • Alle leden van het bestuur moeten meerderjarig zijn.
 • Het bestuur is jaarlijks voor 50% (alternerend naar boven of onder afgerond) uittredend en verkiesbaar. Buiten de verkiezing van de voorzitter, die op naam moet gebeuren, worden de andere bestuursleden niet voor een ambt gekozen. De verdeling der bestuurstaken wordt in het bestuur door de verkozen leden onderling gedaan.
 • De beslissingen, zowel in het bestuur als op de algemene vergadering, die aan een stemming onderworpen zijn, worden aanvaard bij gewone meerderheid. Wanneer het in het bestuur tot gelijkheid van stemmen komt, zal de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend zijn.
 • De jaarlijkse algemene vergadering, die gehouden wordt in de loop van de maand mei zal zeker op de dagorde hebben:
  • jaarverslag secretaris
  • jaarverslag penningmeester
  • resultaten competitie en samenstelling ploegen
  • verkiezing 50% van het bestuur
 • De bestuursvergadering zal minstens 2 maal per jaar gehouden worden.

Verzekeringen

 • Als lid van Badminton Vlaanderen beschik je over een verzekering die zowel lichamelijke ongevallen als burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
 • Geïnteresseerden kunnen komen proeven van de badmintonsport, zonder dat ze zorgen moet maken over mogelijke ongevallen tijdens de proefperiode, de polis biedt de nodige dekking voor zowel lichamelijke ongevallen als burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Vrijwilligers (niet-leden die helpen bij activiteiten) zijn ook verzekerd.
 • Niet-leden die komen spelen zonder akkoord van een bestuurslid zijn NIET verzekerd via de club!
 • Bij schadegeval dient volgende procedure gevolgd te worden:
  • Aangifte volledig en duidelijk invullen en opsturen binnen de 8 dagen nadat het schadegeval gebeurd is.
  • Als er lichamelijke letsels zijn, het geneeskundig getuigschrift laten invullen door de geneesheer. Dit getuigschrift vind je als bijlage aan het aangifteformulier. Het aangifteformulier moet eveneens door een clubverantwoordelijke ondertekend worden.
  • Enkel aangiften van Arena gebruiken; deze aangifteformulieren zijn beschikbaar in de sporthal, op het secretariaat en op de website van Badminton Vlaanderen.
  • Aangifte van de speler dient bij de club waarvan hij/zij lid is te gebeuren. Schadeaangifte en bijkomende stukken zijn te zenden naar N.V. ARENA.
  • Bij ontvangst van de aangifte zal ARENA een schadebeheerder toewijzen.
  • Het slachtoffer dient zijn medische kosten eerst aan te bieden bij zijn mutualiteit.
  • De originele afrekening van de mutualiteit moet opgezonden worden naar Arena.